Algemene voorwaarden affiliate programma BlokjesBox

Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate programma van BlokjesBox. Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.

Onder affiliatie marketing verstaan wij een vorm van marketing waarbij de adverteerder een beloning geeft aan de affiliatie partner wanneer er via de affiliatie link een aankoop wordt gedaan in de webshop van BlokjesBox.

Definities

2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door BlokjesBox als Affiliate is geaccepteerd om producten en informatie te onder de aandacht te brengen via de Affiliate site.

3. Affiliate site: De internetpagina of -pagina’s waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van blokjesbox.nl

Aanmelding en acceptatie

1. Iedereen die over een website op internet beschikt of content plaatst op andere platformen kan zich aanmelden als Affiliate. Aanmelden kan op https://blokjesbox.nl/affiliate

2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.

Gebruik

1. De Affiliate zal de door BlokjesBox aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

2. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:

  • Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
  • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
  • Misleiding van derden

Informatievoorziening en prijsvoering

Let op! BlokjesBox werkt niet met Datafeeds. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de productinformatie en eventuele prijzen die genoemd worden op de Affiliate-site.

Commissie

1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien BlokjesBox een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Affiliate exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.

2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van BlokjesBox is bindend voor de Affiliate.

3. De Affiliate geeft BlokjesBox toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd.

4. De betaling van de commissie zal maandelijks plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven. In geval dat de commissie over een maand minder bedraagt dan € 25 (vijfentwintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 25 (vijfentwintig euro) of meer bedraagt;

Beëindiging

1. BlokjesBox is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is EBlokjesBox onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

– De Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;

– De site van de Affiliate naar oordeel van Blokjesbox in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;

2. De affiliate is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: info@blokjesbox.nl.

3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door BlokjesBox uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald.

Geheimhouding

Alle door u aan BlokjesBox verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid

1. BlokjesBox aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;

2. BlokjesBox draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. BlokjesBox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;

3. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.

4. BlokjesBox is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Overig

1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens BlokjesBox

2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde

3. BlokjesBox is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet tot beëindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

De waardering van blokjesbox.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.8/10 gebaseerd op 133 reviews.